1521850143: fgrep -i 'rubyconf' */*.td2
1521850225: echo $?
1521850235: fgrep -i 'tdiary' */*.td2
1521850327: fgrep -i 'gdb' */*.td2
1521850418: fgrep -i 'perl' */*.td2
1521850510: fgrep -i 'review' */*.td2
1521850832: fgrep -i 'tru64' */*.td2
1521852416: fgrep -i 'tru64' */*.td2
1521855223: fgrep -i 'lldn' */*.td2
1521855253: fgrep -i 'xclipstr' */*.td2
1521855327: fgrep -i 'tru64' */*.td2
1521861219: fgrep -i 'macbook' */*.td2
1521863087: fgrep -i 'lldn' */*.td2
1521863444: fgrep -i 'NCR' */*.td2
1521863588: fgrep -i 'xclipstr' */*.td2
1521864780: fgrep -i 'rss' */*.td2
1521865649: ./configure --help
1521865659: fgrep -i 'tdiary-grep' */*.td2
1521865712: fgrep -i 'Mac' */*.td2
1521866855: fgrep -i 'svnserve' */*.td2
1521868275: cvsdiffl
1521868285: fgrep -i 'p_xargc' */*.td2
1521871009: ls
1521871019: fgrep -i 'remove' */*.td2

% fgrep -i '' */*.td2