1553299116: fgrep -i 'unix' */*.td2
1553299117: fgrep -i 'remove' */*.td2
1553299107: echo $?
1553299117: fgrep -i 'xl' */*.td2
1553299134: fgrep -i 'xclipstr' */*.td2
1553299135: fgrep -i 'haskell' */*.td2
1553299154: fgrep -i 'PShare' */*.td2
1553299201: fgrep -i 'lldn' */*.td2
1553299217: fgrep -i 'parsec' */*.td2
1553299217: fgrep -i 'alpha' */*.td2
1553299217: fgrep -i 'vimrc' */*.td2
1553299224: cd .
1553299234: fgrep -i 'subversion fsfs' */*.td2
1553299250: fgrep -i 'TD4' */*.td2
1553299250: fgrep -i 'macbook' */*.td2
1553311672: fgrep -i 'macbook' */*.td2
1553334155: fgrep -i 'unix' */*.td2
1553339668: fgrep -i 'p_xargc' */*.td2
1553343014: fgrep -i 'vi' */*.td2
1553354185: fgrep -i 'amd' */*.td2
1553355024: fgrep -i 'svnserve' */*.td2
1553360099: fgrep -i 'bitchannel' */*.td2

% fgrep -i '' */*.td2